Sportovní klub Redpoint team

je zapsaný spolek se sídlem v Teplicích nad Metují, který založili 15. 12. 1994 jako občanské sdružení s původním názvem Redpoint-Marmot team pánové Soumar, Doležal a Čada. Jedná se o partu lidí se zájmem o horskou i silniční cyklistiku, triatlon, běh na lyžích, běh mimo dráhu a horolezectví. Základním posláním spolku je podpora a propagace sportovní činnosti svých členů, organizování a uskutečňování sportovních soutěží, ochrana přírody a náprava škod vzniklých sportovní činností. Členská základna se obměňuje a počet členů je nyní 24.

REDPOINT TEAM zapsaný spolek

Článek I

Název spolku

,,Redpoint team z.s.“ (dále jen spolek).

Článek II

Sídlo spolku

Horní 13
Teplice nad Metují

Článek III

Účel spolku

Účelem spolku je sdružovat osoby se zájmem o sporty v přírodě a podporovat jejich činnost. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
  1. podpora sportovní činnosti svých členů v horolezectví, cyklistice, triatlonu, lyžování, běhu a dalších sportech v přírodě,
  2. propagace horolezectví, cyklistiky, triatlonu, lyžování, běhu a dalších sportů v přírodě,
  3. organizování a uskutečňování sportovních soutěží, kurzů a školení,
  4. ochrana přírody a náprava škod vzniklých sportovní činností,
  5. příprava a podpora mládeže


Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba.
2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze.
Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

3. Práva člena spolku:
a) podílet se na činnosti spolku, b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku, c) volit orgány spolku od 15 let, d) být volen do orgánů spolku od 18 let, e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

4. Povinnosti člena spolku:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se na činnosti spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
d) platit členské příspěvky.

5. Členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku
1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, pokladník a člen výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 1 roku.

STANOVY „zapsaného polku Redpoint team“ – Strana 2 (celkem 2)

2. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.
3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník a člen výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.
4. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.

Oddíl 3 – Delegát
1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 1 roku.
2. Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.
3. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

Článek VI

Správní rok

1. Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku.
2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členůorgánů spolku.
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

  1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
  2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
  3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
  4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
  5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky rozděleny mezi členy spolku dle rozhodnutí výboru spolku.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.


V Teplicích nad Metují dne 16. dubna 2016
Za REDPOINT TEAM z.s. Tomáš Čada – předseda